Light + Building Autumn Edition 2022

  نمایشگاه نور + ساختمان 2022 :  زمینه های جدید


این سری از نمایشگاه بر راه حل های هوشمند و متصل، فناوری های آینده نگر و روندهای طراحی فعلی تمرکز داشت.
برای اولین بار، محل نشست بین المللی نیز همه شرکت کنندگان را به صورت دیجیتال گرد هم آورد.


 نمایشگاه نور + ساختمان 2022 : تجارت ساخته میشود در میان مردم

برق رسانی و دیجیتالی شدن پتانسیل عظیمی برای صرفه جویی در حدود 40 درصد انرژی در بخش ساختمان ارائه می دهد.
راه‌حل‌ها توسط 1531 غرفه‌دار از 46 کشور در نمایشگاه  پاییزه نمایشگاه نور + ساختمان 2022  در فرانکفورت ارائه شد.
نسخه ویژه درست در زمان مناسب برای ارائه راه حل هایی برای چالش های فعلی ارائه شد.
نمایشگاه تجاری پیشرو در جهان برای فناوری خدمات روشنایی و ساختمان
ارتباط خود را به عنوان یک محل ملاقات بین المللی برای این بخش ثابت کرده است.